Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

Wniosek można składać  w następujący sposób:

Listownie na adres: ul. Zgody II 6 , 80-380 Gdańsk

 • bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
 • W formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@ZSS2.edu.gdansk.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice służbową.
Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniemprzypadku w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji
w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku. Przedstawicielem Administratora danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku p. Paweł Drobnik, kontakt: drobnik@zss2.edu.gdansk.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@lexeducatio.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429), w celu rozpatrzenia wniosku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405