Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy dla starej podstawy programowej

1. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

3. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w danym zawodzie, składa pisemną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

4. Egzamin składa się z dwóch etapów:

  • pisemnego, który trwa 120 minut
  • praktycznego, który trwa 180 minut

5. Etap pisemny ma formę testu i składa się z dwóch części.

  • I część testu – zawiera 50 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna, w tej części sprawdza się wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie
  • II część testu – zawiera 20 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których jedna jest poprawna, w tej części sprawdza się wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

6. Przyjęto, że w etapie pisemnym zdający może otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt.

7. Zdający zda etap pisemny egzaminu jeżeli uzyska:

  • z części Ico najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
  • z części IIco najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania

8. Zadanie egzaminacyjne etapu praktycznego obejmuje:

  • Planowanie pracy
  • Organizację stanowiska pracy
  • Wykonywanie zadania
  • Prezentacja

9. W etapie praktycznym oceniany będzie sposób wykonania zadania praktycznego oraz jego efekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjętymi dla danego zadania.

10. Zdający zaliczy etap praktyczny jeżeli uzyska co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.