Infomacje o projekcie „Edukacja z widokiem na przyszłość”

Gmina Miasta Gdańska zawarła z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość”, dzięki któremu 90 uczniów z pięciu gdańskich szkół będzie kształcić się w zmodyfikowanym programie w zakresie rozszerzenia i dostosowania do lokalnego rynku pracy kierunków kształcenia zawodowego specjalnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do 90 uczniówz 5 placówek, prowadzących kształcenie zawodowe specjalne w Gdańsku: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 19 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 (ZSS 1), Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (ZSS 2), Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w ZSS 2 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
(OREW) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).
Okres realizacji projektu to 1 sierpnia 2013 – 31 lipca 2015 r.
Uczniowie w projekcie są objęci kompleksowym doradztwem edukacyjno-zawodowym, świadczonym w wymiarze aż 1120 godzin (tj. 14 godzin w tygodniu) przez dwa lata w funkcjonujących w projekcie trzech centrach doradztwa zawodowego.

Celem projektu jest podwyższenie efektywności kształcenia i rozszerzenie oferty edukacyjnej w 5 szkołach zawodowych specjalnych w Gdańsku poprzez modyfikację programów rozwojowych szkół w zakresie rozszerzenia i dostosowania do lokalnego i regionalnego rynku pracy kierunków kształcenia zawodowego specjalnego.
Realizowane w projekcie cele szczegółowe i działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych i potencjału zatrudnienia uczniów poprzez:
– zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe i społeczne oraz kształcenie aktywności przez pracę
– udział w stażach (24 uczniów) i praktykach (16 uczniów) zawodowych,
– efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
jak również do podniesienia jakości diagnozowania uczniów upośledzonych umysłowo przez standaryzację, wdrożenie i promocję narzędzia diagnostycznego w zakresie diagnozy funkcjonalnej w obszarze zawodowym i społecznym.

Zadania w projekcie
Uczniowie dwóch zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w Gdańsku doskonalą swe kompetencje zawodowe i społeczne pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, przedsiębiorczość, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, doradztwo zawodowe, zajęcia z języka angielskiego i angielskiego zawodowego, matematyki, informatyki, zajęcia artystyczne, kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej.
Natomiast 30 uczniów trzech szkół specjalnych przysposabiających do pracy realizują kształcenie aktywności przez pracę, uczęszczając na następujące zajęcia pozalekcyjne: zajęcia z rewalidacji manualnej, zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję, rozbudzanie świadomości społecznej i obywatelskiej, język angielski, zajęcia kulinarne, kompetencje matematyczno – informatyczne. Ważnym elementem są wyjścia kulturalne, obejmujące wstęp do różnych instytucji kulturalnych w Trójmieście i okolicach,
np. Teatru Muzycznego w Gdyni, Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Centrum Hewelianum, Muzeum Zamkowego w Malborku, oraz wizyty w instytucjach administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych.

Kształcenie zawodowe to przede wszystkim nauka praktycznych umiejętności, dlatego też projekt przewiduje udział uczniów w 24 płatnych jednomiesięcznych stażach zawodowych oraz 16 praktykach zawodowych w wymiarze 36 godzin na uczestnika w ciągu roku szkolnego. Obie te formy zorganizowane są w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwiększenia ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz podniesienia szans na zatrudnienie. Ze względu
na specjalne potrzeby edukacyjne uczestników projektu przewidziano zatrudnienie nauczycieli – opiekunów uczniów na praktyce lub stażu zawodowym jako osób wspierających uczniów w adaptacji w nowym środowisku pracy i wykonywaniu obowiązków, oferujących pomoc merytoryczną w wykonywaniu zadań powierzonych uczniowi przez pracodawcę, monitorujących przebieg pracy i nauki zawodu, budujących pozytywny wizerunek ucznia niepełnosprawnego jako dobrego pracownika.

14 pracodawców deklaruje chęć przyjęcia uczestników projektu
Wartym podkreślenia jest fakt, że wolę przyjęcia uczestników projektu na staż lub praktykę zawodową zadeklarowało aż 14 pracodawców z następujących branż: gastronomiczna, hotelarska, biurowa, samochodowa, opieki nad osobami starszymi. W ramach rozszerzonych i dostosowanych do rynku pracy programów rozwojowych szkół tworzone są porozumienia o współpracy w projekcie między szkołą a przedsiębiorcą/ami. Pracodawcy delegują swoich przedstawicieli do 2 zespołów eksperckich, w których – przy
współpracy z kadrą pedagogiczną i dyrektorami szkół, których uczniowie przebywają u nich na praktykach lub stażach zawodowych – mają za zadanie wypracować rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (nowe zawody dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, oddające możliwości ich aktywności zawodowej).

Standaryzacja i diagnozowanie
Do poprawy kształcenia zawodowego specjalnego ma przyczynić się również standaryzacja, wdrożenie i promocja narzędzia diagnozowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. U podstaw tego zadania leży potrzeba właściwej diagnozy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie predyspozycji i umiejętności zawodowej i społecznej przez przejście od kwalifikacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do szkół ze względu na iloraz inteligencji do kwalifikacji na podstawie diagnozy
funkcjonalnej, określającej rzeczywisty poziom funkcjonowania uczniów w sferze społecznej, osobistej, zawodowej. Niezbędne jest przeprowadzenie standaryzacji aktualnie używanego narzędzia diagnostycznego (arkusz diagnozy funkcjonalnej) w celu otrzymania narzędzia o charakterze normatywnym oraz wydanie publikacji naukowej w formie podręcznika do narzędzia. Narzędzie zostanie wdrożone w szkolnictwie zawodowym specjalnym w Gdańsku (szkolenie z certyfikatem dla 12 nauczycieli szkół zawodowych
specjalnych) i upowszechnione w regionie i kraju poprzez konferencję i kolportaż 500 egzemplarzy podręcznika do narzędzia.

Geneza projektu
Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika z przeprowadzonej w szkołach diagnozy, która uwidoczniła potrzeby uczniów w zakresie dodatkowego czasu na utrwalanie wiedzy oraz zdolności manualnych i intelektualnych, pomocy specjalisty w wyborze drogi zawodowej, odbywania zajęć praktycznych zawodowych w warunkach zbliżonych do panujących w miejscu pracy, obserwacji różnych stanowisk pracy u pracodawców, udziału w życiu kulturalnym Gdańska. Wśród formułowanych przez ankietowanych uczniów
oczekiwań znalazły się przede wszystkim: płatne staże u pracodawców, zwiększenie szans na zatrudnienie i przełamanie obaw pracodawców.
Projektodawca, Miasto Gdańsk, bazował na wieloletnim doświadczeniu kadry pedagogicznej gdańskich szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i opierał się na rekomendacjach realizowanego w latach 2009-2012 w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych eksperymentu edukacyjnego Edukacja z widokiem na przyszłość. Nowy model specjalnego kształcenia ponadgimnazjalnego i ustawicznego osób niepełnosprawnych – 3 ścieżki edukacyjne.

Pozdrawiam Danuta Czermańska